TL9000 תקן תקשורת

תקן TL-9000 מציג דרישות איכות מערכתיות לארגונים בתחום תעשיית הטלקומוניקציה.
תקן TL-9000 מבוסס על תקן ISO 9001:2000, אך משלב בתוכו דרישות ייחודיות לתחום התקשורת וכן מכתיב דרישות בנושא מדדים ומדידת לביצועים.

היתרונות ביישום TL9000

היתרונות הצפויים מיישום מערכת איכות המבוססת על TL9000 כוללים:

  • שיפור מתמשך של השירות.
  • מעבר לתקנים עולמיים בדרישות למערכות איכות.
  • איחוד מדדי ביצועים ומדדי עלות.
  • שיפור יחסי ספק/לקוח.
  • עמדה תחרותית עליונה עבור ספקים משתלבים.
  • הורדת עלויות כללית והגברת התחרותיות.
  • ניהול טוב יותר ושיפור ביצועי קבלני משנה.

 

תהליך ההסמכה

השלב הראשון

השלב הראשון בתהליך ההסמכה הוא להגדיר בבירור את תחום ההסמכה (SCOPE), ולאחר מכן להחליט מהם ההתמחויות הפרטניות הנחוצות לארגון הנרשם, התמחויות אילו חייבות לעמוד בדרישות ההגדרה לסטנדרטים ומוצרים (טבלה 3.2.1) המופיעות בחוברת מידות תקניות (חוברת 2 של התקן). לאחר שהארגון הגדיר את תחום ההסמכה ואת סיווג המוצר, הארגון חייב להירשם באתר ה- QUEST, הרישום נדרש עבור כל מוצר.

השלב השני

מיד אחרי הרישום, תחילת דיווח הנתונים הסטטיסטיים לאתר ה- UTD , הנתונים הסטטיסטיים וחישובם הם בהתאם לנדרש בטבלת יישום המדידות בחוברת מדידות של תקן TL-9000 (חוברת 2 של התקן). נדרש להציג דיווח של שישה דוחות רציפים ל -UTD לפני מבדק ההסמכה.