SI-10000 תקן חברתי אחריות חברתית

אחריות חברתית

אחריות חברתית היא האופן שבו האירגון מביא בחשבון שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך.

בעידן המודרני, אחריות חברתית מהווה גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית, ולכן מהווה מרכיב הכרחי בתרבות ובגישה הניהולית של אירגונים בכלל ושל חברות עיסקיות בפרט.

 

 

תהליך ההסמכה

שלב א'

  • כתיבת  נהלי החברה כולל מדריך איכות.
  • אישור הנהלים ומדריך האיכות על ידי הגוף המתעד
  • קביעת מדדים ויעדים לתהליכים העיקריים בחברה.

שלב ב'

  •  הטמעת יישום תהליכים על פי הנהלים .
  •  מבדקים פנימיים כהכנה למבדק ההסמכה.
  •  מבדק הסמכה וסיום הפעילות המתקנות שלאחריו.

אחריות חברתית

תקן-חברתי-1000 – אחריות חברתית