OHSAS18001 תקן בטיחות

בטיחות בעבודה תלויה אך ורק בהתייחסות לנושא

בעבר הלא רחוק, נתפסה הבטיחות בארגונים רבים כגורם מפריע, שאינו תורם ליכולת התחרות של הארגון ולהישרדותו.

הבטיחות נדרשה על מנת לשמור על בריאותם של העובדים. כלומר, לא נתפסה כבעלת תרומה עסקית ועל כן כל מה שניתן היה לצמצם בתחום זה צומצם.

כיום, נושא הבטיחות הולך ותופס מקום מוביל בארגונים ומפעלים בעולם.

התפיסה כי "ניהול בטיחות = ניהול איכות" מוטמעת כבר בארגונים רבים, המיישמים שיטה זו הלכה למעשה.

המטרה העיקרית בעולם הבטיחות בעבודה היא מניעת תאונות עבודה.

בטיחות בארגון לא יכולה להיבנות ללא תרבות ארגונית תומכת, המוטמעת מההנהלה ועד אחרון העובדים. מערך ניהול הבטיחות מחייב שילוב של הבטיחות בכל מערכי הארגון, בשיטות העבודה ובדרכי הפעולה.

קיום מערכת בג"ט תואמת דרישות תקן OHSAS 18001 , יסייע לארגון לעמוד בדרישות חוק ובתקנות בג"ת אחרות.

רמת הפירוט והמורכבות של מערכת ניהול בג"ת, כמות התיעוד והמשאבים המוקדשים לה, תלויים בגודל הארגון ובאופן פעולותיו

 

תהליך ההסמכה

שלב א'

  • כתיבת  נהלי החברה כולל מדריך איכות.
  • אישור הנהלים ומדריך האיכות על ידי הגוף המתעד
  • קביעת מדדים ויעדים לתהליכים העיקריים בחברה.

שלב ב'

  •  הטמעת יישום תהליכים על פי הנהלים .
  •  מבדקים פנימיים כהכנה למבדק ההסמכה.
  •  מבדק הסמכה וסיום הפעילות המתקנות שלאחריו.