הקשר בין רווחיות לאיכות ספקים

מטרתה של כל חברה כלכלית היא להרוויח,  סעיף העלויות יש לו השפעה קריטית על הרווחיות.

בסעיף העלויות מסתתרים עלויות עקיפות שחלקן לא נמדדות ולא מטופלות נכון, אם הן בכלל מטופלות.

חלק מעלויות אלה קשורות לעבודה עם ספקים שתרומתם השלילית לרווחיות נובעת מהעלויות הכרוכות ניהול הבקרה על איכות הספקים, אך תרומתם החיובית לרווחיות היא פועל יוצא מהמניעה וההקטנה של הלקויים המתגלים ועלויות הטיפול המתבטא ב:עלות ההשפעה על תכנית עבודה עקב עיכובים הנגרמים באשמת הספק ובפגיעה באמינות ומוניטין של החברה המהווה השפעה מכרעת על המכירות.

אם נכונה ההערכה המקובלת שכל דולר שנחסך הוא שווה ל 4$ מכירות, הרי שברור לחלוטין הקשר וההשפעה בין פעולות מניעה לרווחיות, ומאחר שחלק נכבד בטיפול באיכות ספקים הינו מניעה, נובע מכך החשיבות לטיפול נכון בנושא איכות ספקים.

מאחר והמטרה של חברה, כפי שצוין, היא רווחיות, הקשר שלה במקרה של איכות ספקים, מתבטא בדרישה  לקבל מוצרים / שירותים העונים לדרישות ההזמנה באופן ישיר ובעקיפין להוריד העלויות הקשורות במערך הקבלה והטיפול בפריטים או שירות לקוי.

בכדי להשיג זאת, נדרש  לאפיין דרך להבאת הספקים למעמד של ספק מוסמך המאפשר לו אספקות

 STS (ship to stock) / STP (ship to production), הדרך להשגתה היא בטיפול נכון של הארגון בנושא הספקים.   

לרוב חברות מתרכזת מדידת איכות ספקים, במדידת הכשל של הפריטים המתקבלים, (כשל אשר רובו ככולו מתגלה בביקורת קבלה או בקווי ההרכבה והאינטגרציה של החברה, לעתים גם אחרי כמה חדשים לאחר שהפריטים התקבלו במחסן החברה).

טיפול מקיף ונכון להבאת ספקים לעמוד בדרישות וציפיות החברה, מחייב טיפול במקביל בארגון תשתית המדידה והבקרה על הספקים, באפיון וטיפול בממשק להעברת מידע בין החברה לספק ובבקרה על ביצועי האיכות של הספק.

 

ארגון תשתית בחברה

       הפעילויות בתשתיות החברה לטובת הערכות נכונה לניהול ספקים מחייבת עדכון סיווג הספקים לפי טכנולוגיה ומסובכות מוצר, אפיון דרישות איכות של החברה, העברתם לספקים ודרישת מחויבות של כל ספק לעמוד בהן,  אפיון של מדד ספקים המכליל בתוכו גם את מימד האיכות וכמובן מדידה ועריכת דו"ח איכות ספקים תקופתי.

כמו כן נדרש התארגנות למשלוח דוח לכל ספק, המתאר את ביצועיו, תוך דרישה לטיפול בממצאי הדוח וקבלת היזון החוזר מהספקים על סיבות לבעיות ותאור הפעילויות המתקנות והמונעות שהספק יבצע.

כמובן שהחברה מחויבת לבצע בקרה על יישום הפעולות המתקנות שהספק הצהיר עליהן וכן  לקבוע עקרונות הטיפול בספקים שעומדים / חורגים מיעדי המדד (תגמולים חיוביים שליליים).

       בחירת ספק יצרן, קבלן משנה או ספק שירות מחויבת להיות לפי הערך שהספק מביא לחברה .

שלושת הפרמטרים שביחד = ערך הספק לחברה ועל פי הם מתבצע הערכת ספקים מפורטים בטבלה:

איכות = יכולת טכנית וטכנולוגית

לו"ז

מחיר = עלות תועלת

קיום תקני עבודה.

ניהול תיעוד.

קיום כ"א מתאים ומוכשר בהתאם לאופי העבודה.כלים ומכשור מתאים לביצוע עבודה איכותית.

יכולת בקרה על התהליך

קיום משאבים מספיקים ומתאימים

יכולת בקרה לעמידה בדרישות   החברה

מחיר נמוך בתאום עם בצועים גבוהים (כאשר במחיר יש לקחת בחשבון את העלות המתווספת לחברה להבטחת עמידת הספק בדרישות החברה)

בנוסף לכך, מומלץ לכל ארגון למדוד את עלויות האיכות שלו, שהן למעשה סך כל העלויות המשקיע הארגון ליישום פעילויות מניעה, מדידה ועלויות הכשל הפנימי והחיצוני בתיקון מוצריו.

עלויות איכות של ארגון מתבטאות באחוזים ממחזור המכירות  (יש לשאוף להכליל את כל פעילויות הארגון): עלויות האיכות הנמדדות / מחזור המכירות X100= %.

שיפור הממשק בין החברה לספק

תהליך העברת המידע הנמסר לספקים (תיק מוצר, שינויים הנדסיים, הוראות הנדסיות, אישורי חריגים זמניים למנות או תלות תאריך וכו') ואופן הפיקוח על היישום הוא חשוב ביותר למניעת בעיות ותקלות,

כמו כן יש לאפיין תהליך העברת בעיות המתגלות בחברה או אצל הלקוח לספקים, קביעת מעורבות החברה בתהליכי הניתוח, הפעילויות המתקנות והמונעות, וכן שיטת איסוף המידע ודיווחים.

חשיבות רבה יש לקביעת תהליך NPI (new product introduction) או (NSI(new service

בין החברה לספק עד לאישור יצור/ מתן שירות שוטף.

תהליך ה- NPI  (New Product Introduction) מחולק לשלושה שלבים עיקריים, בהם נדרשים להיעשות פעילויות שונות במטרה להקטין את: העלויות והבעיות הנובעות מתכנון ופיתוח ובכדי לאפשר מוכנות לייצור מיד עם גמר הפיתוח וכניסה ליצור מוצרים ברי מכירה.

מוצר הנכנס ליצור ובו לקויי תכנון,  שלא משפעים פונקציונאלית, יישארו בו עד סוף חייו.

לעתים קרובות לקויים אלו משפעים על עלויות היצור הן כספית והן בהשפעתם על זמני יצור העלולים לגרום להוספת אמצעים לקו היצור.

       כמו כן חשוב לבצע סקר ספקים (כדוגמת סקרי שביעות רצון לקוחות) שמטרתו לקבל היזון חוזר על הממשק בינם לבין החברה מנקודת מבטם.

שיפור ביצועי איכות של ספקים מתמקד ב:

  • סקירת תהליך יצור של כל ספק לכל מוצר / שירות.
  • אישור מפרטי הבחינה, תהליך בצוע הבחינה (כולל כלים) וטופסי הדיווח לכל מוצר/שירות.
  • קביעת יעדי איכות (YIELD) לכל מוצר/שירות ואשור תכנית הספק להגעת היעדים שנקבעו.
  • ביצוע בדיקות קבלה למוצרים, כחלק מ"חינוך הספק" לצורת העבודה עם החברה, בשלב ראשון, ובמטרה להגיע לאספקות STS / STP בשלב שני.
  • ישיבות איכות חודשיות עם כל ספק שלא בסטאטוס ספק מוסמך לסקירת בצועים ותכניות שיפור.
  • ייזום של מתן הדרכות ייעודיות, לכל ספק שימצא הצורך, לשיפור המקצועיות שלו.